Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV ถูกเรียกคืนในประเทศเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผลเนื่องจากไฟไหม้แบตเตอรี่

ภายหลังจากการรายงานเหตุไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Kona EV ทำให้บริษัท Hyundai ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวได้เรียกคืนรถยนต์ Hyundai Kona EV ที่มีการจำหน่ายไปแล้วในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนถึง 25,564 คัน ทั้งนี้ก็ได้มีการยืนยันจากบริษัท Hyundai ว่าอาจจะมีการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Kona EV...